healthy-body.com.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę Healthy body ROBERT KARBOWIAK z siedzibą w Warszawie – ul. Antoniego Czechowa 2 m 72, 01-912 Warszawa wpisana jest do Rejestru Działalności Gospodarczej MG posługującą się numerem NIP 1180116146 i REGON 011676708, i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym healthy-body.com.pl zwanym dalej Klientem a Healthy body ROBERT KARBOWIAK zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym healthy-body.com.pl.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep healthy-body.com.pl jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

 

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego healthy-body.com.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym healthy-body.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego healthy-body.com.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego healthy-body.com.pl.

6. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

    • pobranie (zapłata kurierowi firmy kurierskiej przy odbiorze przesyłki)

    • gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie sprzedażowym

    Przez system Transferuj.pl:

    • bank on-line (bez kosztów)

    • karty płatnicze (bez kosztów)

    • PayPal (bez kosztów)

    Lub:

    • przelew bankowy tradycyjny - przedpłata na konto:
       - konto w PLN:

       PKO BP SA Oddział I w Łomiankach r-k nr 92 1020 1026 0000 1602 0243 0965

       Healthy body ROBERT KARBOWIAK ul. Antoniego Czechowa 2 m 72, 01-912 Warszawa

 

 

III. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://healthy-body.com.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Można również złożyć zamówienie bez rejestracji konta.

 1. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
 • dokonywania zakupów w sklepie internetowym healthy-body.com.pl,
 • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów.

      Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień, brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.

 1. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 2. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
 • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie healthy-body.com.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego,
 • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego healthy-body.com.pl,
 • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu Suplementy.pl
 3. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 4. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

V. Dostawa

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym healthy-body.com.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy przewozowej/ kurierskiej na wskazany przez Klienta adres.
 3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie http://healthy-body.com.pl
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 5. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Healthy body ROBERT KARBOWIAK (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). Sprzedający umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@healthy-body.com.pl . Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: http://healthy-body.com.pl. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 3. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 54-64 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

VII. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by powiadomił o tym wysyłając e-maila ze strony http://healthy-body.com.pl co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub na wskazany przez Sprzedającego adres.
 6. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 8. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Healthy body ROBERT KARBOWIAK będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Healthy-body com.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (m.in. systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczaj dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem healthy-body.com.pl.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w sklepie www.healthy-body.com.pl jest Healthy body Robert Karbowiak.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach www.healthy-body.com.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

Klienci mogą przeglądać stronę www oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

5. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w healthy-body.com.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.

6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Sklep i za zgodą Klientów.

7. Firma Healthy body ROBERT KARBOWIAK zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację.

9. Healthy-body.com.pl zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych. Sklep zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w Regulaminie, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10. Healthy-body.com.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

11. Healthy-body.com.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z healthy-body.com.pl Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z witryny healthy-body.com.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki można odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, a wszystkie otrzymane płatności zostaną zwrócone.

Aby zrezygnować z zakupu, należy nas poinformować o swojej decyzji, wypełniając formularz odstąpienia od umowy (poniżej).

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Formularze:

   Formularz_reklamacji_towaru.docx

   Formularz_wymiany_towaru.docx

   Formularz_odstapienia_od_umowy.docx